NEWS

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

20.08.201012:09

Szewczyk Ewa

Do obowiązków mieszkańców należy: Użytkowanie lokalu mieszkalnego zgodnie z jego przeznaczeniem. Dbałość o należytą konserwację, czystość i estetykę zajmowanego mieszkania. Przestrzeganie czystości na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku oraz na zewnątrz budynku. Posiadacze zwierząt są zobowiązani do przestrzegania przepisów sanitarnych i epidemiologicznych, a w szczególności doprowadzania, na koszt własny, do stanu pierwotnego zanieczyszczonej nieruchomości wspólnej, jak również wyprowadzania psów i innych zwierząt kąsających na smyczy i w kagańcu. Odpadki domowe i śmieci nietypowe wynosić w miejsce na ten cel przeznaczone. W przypadku rozsypania śmieci, rozlania płynów lub spowodowania innego zanieczyszczenia pomieszczeń wspólnego użytku winny tego obowiązany jest do posprzątania tego miejsca. Trzepać dywany, chodniki, odzież itp. w wyznaczonych miejscach w godz. 7 .00 – 18.00 z wyjątkiem niedziel i świąt. Podlewać kwiaty na balkonach i parapetach tak, aby woda nie zalewała balkonów i okien poniżej oraz nie niszczyła elewacji budynków, nie niszczyć ławek i trzepaków. Stosowanie kolorystyki balkonów, loggi oraz zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, zgodnie z przyjętą kolorystyką dla budynku. Nie gromadzić na podestach klatek schodowych, w korytarzach piwnicznych i innych przejściach przedmiotów utrudniających swobodne poruszanie się. Przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00. Informowanie Administracji o wszystkich stwierdzonych uszkodzeniach lub wadach w funkcjonowaniu urządzeń instalacji w ciągu 7 dni, a o awariach niezwłocznie. Niezwłoczne zgłaszanie w Administracji wszelkich zameldowań i wymeldowań w mieszkaniu. Usuwanie gruzu po pracach remontowych , zużytych urządzeń bądź ich części itp. odbywa się na koszt mieszkańca i w sposób uzgodniony z Administracją. Niedozwolone jest: Palenie tytoniu na klatkach schodowych i picie alkoholu w pomieszczeniach ogólnie dostępnych. Zakładanie anten radiowych i telewizyjnych poza obrębem mieszkania /balkonu/bez zgody Administracji. Manipulowanie w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego, zaworach centralnego ogrzewania i gazowych oraz innych instalacjach znajdujących się w budynku. Składanie jakichkolwiek przedmiotów w suszarniach, strychach i pod strychach budynku.