Statut Jednostki

 


U C H W A Ł A Nr 565/XLI/2006
Rady Miejskiej w Górze Kalwarii
z dnia 28 marca 2006r.

w sprawie likwidacji zakładu budżetowego „Zakład Administracji Budynków Komunalnych” i utworzenia jednostki budżetowej „Administracja Budynków Komunalnych.”

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 21 i art. 25 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249 poz.2104 ) uchwala się co następuje:

                                                                                                                   § 1
Likwiduje się z dniem 30 czerwca 2006 zakład budżetowy „Zakład Administracji Budynków Komunalnych” z siedzibą w Górze Kalwarii.

                                                                                                                  § 2
W miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego, z dniem 1 lipca 2006 tworzy się jednostkę budżetową „Administracja Budynków Komunalnych” z siedzibą w Górze Kalwarii, której przedmiotem działania jest realizacja zadań własnych gminy z zakresu administrowania lokalami wchodzącymi w skład majątku Gminy.

                                                                                                                 § 3
1. Mienie zlikwidowanego zakładu budżetowego staje się w całości nowo tworzonej jednostce
budżetowej.
2. Pracownicy zlikwidowanego zakładu budżetowego stają się pracownikami nowo tworzonej
jednostki budżetowej.

                                                                                                                § 4
Jednostce budżetowej nadaje się Statutu w brzmieniu załączniki nr 1 do uchwały.


                                                                                                               § 5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.


                                                                                                                § 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                    Piotr Szeląg

 

 

 

 

                                                                                                                               Załącznik do uchwały nr 565/XLI/2006 z dnia 28 marca 2006r.


                                                              STATUT ADMINISTRACJI BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

                                                                                 Rozdział I. Postanowienia ogólne
                                                                                                               § 1
1. Administracja Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii jest jednostką budżetową Gminy
wykonującą zadania własne w zakresu administrowania lokalami wchodzącymi w skład
majątku gminy.
2. Administracja Budynków Komunalnych działa na podstawie:
a)Ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (DzU. z 2001 Nr142, poz.1591 ze zm);
b)Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104).

                                                                                                              § 2
1. Administracja Budynków Komunalnych nie posiada osobowości prawnej.
2. Nadzór organizacyjny, merytoryczny i finansowy nad Administracją Budynków
Komunalnych sprawuje Burmistrz i Skarbnik Miasta i Gminy.


                                                                                                              §3
Siedzibą Administracji Budynków Komunalnych jest miasto Góra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 2.


                                                                               Rozdział II. Przedmiot działania
                                                                                                             § 4
Przedmiotem działalności Administracji Budynków Komunalnych jest administrowanie budynkami i lokalami mieszkalnymi oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy w zakresie:
1. Zawierania umów z najemcami, użytkownikami;
2. Dbanie o stan techniczny budynków, lokali, sieci i urządzeń zgodnie z planami, uchwałami Rady
Miejskiej, potrzebami mieszkańców w ramach posiadanych lub przyznanych środków;
3. Prowadzenie rozliczeń z najemcami, użytkownikami;
4. Prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze użyteczności publicznej, zwłaszcza
w zakresie administrowania nieruchomościami oraz prac remontowych;


                                                                                        Rozdział III. Organizacja
                                                                                                           § 5
1.Pracą Administracji Budynków Komunalnych kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy.
2.Burmistrz Miasta i Gminy ustala wynagrodzenie dla Dyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz szczegółowy zakres czynności i obowiązków.
3.Dyrektor Administracji Budynków Komunalnych jest odpowiedzialny za całokształt działalności i właściwą organizację oraz gospodarowanie powierzonym mieniem.
4.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych pracowników Administracji Budynków Komunalnych.
5.W przypadku nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni upoważniony przez niego pracownik.
6.Dyrektor opracowuje strukturę zatrudnienia i pogram działania, który zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
7.Dyrektor opracowuje regulaminy wewnętrzne Administracji Budynków Komunalnych.

                                                                                                          § 6

1. Zakład używa stempla podłużnego o treści:

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
ul. Św. Antoniego 2
05-530 Góra Kalwaria

2. Administracja Budynków Komunalnych używa w symbolu korespondencyjnego „ABK”.

                                                                                 Rozdział IV. Przedstawicielstwo
                                                                                                           §7
1. Uprawnionym do składania oświadczeń woli w imieniu Administracji Budynków Komunalnych
jest Dyrektor.
2. Dyrektor może udzielać pełnomocnictwa do działania w imieniu zakładu w granicach
posiadanych uprawnień.

                                                                                Rozdział V. Gospodarka finansowa

                                                                                                          § 8
1. Administracja Budynków Komunalnych posiada odrębny rachunki bankowe.
2. Gospodarka finansowa Administracji Budynków Komunalnych prowadzona jest w oparciu
o obowiązujące przepisy.
3. Podstawą gospodarki finansowej Administracji Budynków Komunalnych jest plan dochodów
i wydatków zwanym „planem finansowym jednostki budżetowej’ zatwierdzonym przez Radę
Miejską.

                                                                                                         §9
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
                                                                                                        § 10

Zmiany statutu mogą nastąpić w formie Uchwały Rady Miejskiej.

 


                                                                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                    Piotr Szeląg