Klauzula informacyjna dla klientów Administracji Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii

Od 25 maja 2018 roku ma zastosowanie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


W związku z tym informujemy, że

1)  przetwarzanie danych w Administracji Budynków Komunalnych w  Górze Kalwarii  jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z  przepisów prawa.

2) administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Administracji Budynków    Komunalnych w Górze  Kalwarii,  ul. Św. Antoniego 1,

3) w Administracji Budynków Komunalnych Góra Kalwaria został powołany inspektora ochrony danych (IOD).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: informatyk@abk.gorakalwaria.pl, tel. 22 72 73 245.

Adres siedziby: Administracja Budynków Komunalnych 05-530 Góra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b, c i art. 9 ust.        2 lit. g RODO,

5) odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

6) Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa zgodnie z rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie   instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

7) posiadają Państwa prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, to przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem

9) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

 

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami współpracującymi z Administracją Budynków Komunalnych w Górze Kalwarii

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   Dyrektor   Dyrektor Administracji Budynków    Komunalnych w Górze Kalwarii, ul. Św. Antoniego 1,

2) w Administracji Budynków Komunalnych Góra Kalwaria został powołany inspektora ochrony danych (IOD).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: informatyk@abk.gorakalwaria.pl, tel. 22 72 73 245.

Adres siedziby: Administracja Budynków Komunalnych 05-530 Góra Kalwaria, ul. Św. Antoniego 1

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, a w przypadku odprowadzania składek do ZUS 50 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego., którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy